Statut Fundacji


Aneta Młodzik i Monika Tryboń zwane dalej „Fundatorkami” aktem notarialnym z dnia
30 maja 2019 roku, sporządzonym przez notariusza Mariolę Jonczyk w jej kancelarii notarialnej
w Krakowie, ustanowiły fundację pod nazwą FUNDACJA SAMOROZWOJU INDIGO pod
numerem repertorium 2 076/2019 k tórej, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
Fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991r. poz. 203) i w związku z tym nadają Statut Fundacji o
następującym brzmieniu:
§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA SAMOROZWOJU INDIGO i działa na podstawie
  przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji prowadzonego
  przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 3. Fundacja używa pieczęci z danymi wskazującymi jej nazwę i siedzibę.
 4. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
  § 2
 5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą jest miasto
  Kraków.
 6. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  §3
  Celami Fundacji jest :
  1) Działalność oświatowa w tym
 • promocja rozwoju zawodowego i wzmacniania kompetencji osobistych poprzez
  upowszechnianie metod rozwoju osobistego
 • promocja świadomych metod wychowawczych i dobrych praktyk rodzicielskich
 • działania wspierające tworzenie bliskich relacji w rodzinie
 • wsparcie aktywności zawodowej osób działających w obszarze usług rozwojowych i
  terapeutycznych
 • promocja samorealizacji osób w każdym wieku
 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • promocja wykorzystania nowych technologii w działalności gospodarczej
  2) Działalność dobroczynna
  3) Działalność kulturalna w tym
 • twórczość w dziedzinie sztuki filmowej i fotograficznej
 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz wymiany międzykulturowej
  4) Działalność w zakresie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną i promocję życia w
  zgodzie z naturą
  5) Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tym
 • promocja stylu życia sprzyjającego zdrowiu psychofizycznemu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności behawioralnym i patologiom
  społecznym
 • organizacja wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży
  § 4
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:
 1. prowadzenie zajęć rozwojowych
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w formie: podcastów, reportaży,
  kampanii społecznych w oparciu o audiowizualne środki przekazu
 3. organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych,
 4. organizowanie szkoleń, konferencji, festiwali i targów;
 5. wydawanie książek, broszur, materiałów informacyjnych;
 6. realizację filmów związanych z działalnością statutową fundacji;
 7. organizowanie wyjazdów rozwojowych i innych form wypoczynku dla dorosłych i dzieci
 8. aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez organizację spotkań i warsztatów o charakterze
  integracyjnym
 9. współpracę międzynarodową związaną z realizacją celów Fundacji
  Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną – działania
  podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, stanowią – w przypadku spełnienia
  przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działalność
  pożytku publicznego.
  Fundacja dla realizowania swoich celów może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z
  innymi podmiotami, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi lub
  zagranicznymi.
  §5
  Majątek Fundacji stanowią:
 10. fundusz założycielski w kwocie 500,- zł wniesiony przez Fundatorki
 11. nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację,
 12. przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 13. środki finansowe pochodzące z :
  − subwencji, darowizn, zapisów, spadków od osób i instytucji z kraju i z zagranicy;
  − praw majątkowych nabytych w toku działalności;
  − odsetek z lokat bankowych;
  − dochodów z działalności gospodarczej;
  − udziałów i akcji w spółkach
  − ze zbiórek publicznych
  − aukcji
  − loterii fantowych;
  Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może
  być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców Fundacji i przekazaniem
  darczyńcy dyplomu honorowego lub innym trwałym upamiętnieniem .
  § 6
  Organem Fundacji jest Zarząd
  § 7
 14. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 15. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób – w tym Prezesa, Wiceprezesa i trzech
  Członków Zarządu. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki, pełniąc równocześnie
  role Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, oraz Członkowie Zarządu. Pierwszy Zarząd powoływany
  jest bezterminowo przez Fundatorki.
 16. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  a) śmierci Członka Zarządu
  b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zasiadania w Zarządzie
  c) ubezwłasnowolnienia
  d) odwołania członkostwa
 17. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez dowolnego Członka Zarządu, w miarę potrzeb, nie
  rzadziej niż raz w roku. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez Członków
  Zarządu obecnych na posiedzeniu. Zwołanie posiedzenia Zarządu powinno obejmować
  wskazanie daty i miejsca posiedzenia oraz planowanego porządku posiedzenia. Zwołanie
  posiedzenia powinno nastąpić poprzez wysłanie powiadomienia o posiedzeniu pocztą
  elektroniczną wysłaną co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia na adres podany w
  tym celu przez Członka Zarządu przy obejmowaniu funkcji w Zarządzie. W razie gdy na
  posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, możliwe jest podejmowanie uchwał w
  sprawach nieobjętych planowanym porządkiem posiedzenia wskazanym w powiadomieniu o
  posiedzeniu.
 18. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów
  oddanych. W razie równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu, a w
  przypadku gdy głos oddały obie Fundatorki ich zgodny głos.
 19. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes do kwoty zobowiązań 10.000 zł, oraz
  Prezes i Wiceprezes działający wspólnie powyżej tej kwoty.
 20. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację
  reprezentuje działający samodzielnie inny Członek Zarządu.
  § 8
  Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
 21. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, kierowanie jej bieżącą działalnością,
 22. opracowywanie wytycznych i regulaminów regulujących sposoby przyznawania pomocy i
  realizacji celów statutowych Fundacji,
 23. kierowanie działalnością Fundacji, reprezentowanie jej na zewnątrz i ponoszenie
  odpowiedzialności za realizację celów statutowych Fundacji,
 24. wyznaczanie i realizacja głównych kierunków działania Fundacji
 25. powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym prowadzących
  działalność gospodarczą,
 26. uchwalanie zmian statutu, w tym dokonywanie zmian celów Fundacji i tworzenie obok
  Zarządu innych organów Fundacji.
 27. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy Członek
  Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu
  zwykłych czynności Fundacji.
 28. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności
  Fundacji choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu
  lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia
  uchwała Zarządu.
 29. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się:
  a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
  e. zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  f. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
  § 9
 30. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
 31. Decyzję o otwarciu i likwidacji Fundacji, podejmuje Zarząd.
 32. O ile uchwała o otwarciu i likwidacji nie stanowi inaczej, likwidatorami są Członkowie
  Zarządu. W okresie likwidacji Fundacja reprezentowana jest przez likwidatorów – każdy z
  likwidatorów jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji.
 33. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i
  wypełnić zobowiązania Fundacji.
 34. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji zostanie przeznaczony na cel określony w
  uchwale Zarządu o otwarciu i likwidacji Fundacji zbieżny z celami działania Fundacji.
  Kraków, dnia 13.08.2019 ___________
  Aneta Młodzik, Monika Tryboń